Uputa za izradu putovnice

E-putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.
Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova RH.
Građaninu koji u UK neprekidno ima reguliran boravak dulje od tri mjeseca, putovnicu može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu.
Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

Zahtjev se podnosi osobno s izvornicima isprava u Veleposlanstvu te se prilaže sljedeće:

 1. u cijelosti popunjen i potpisan obrazac zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik) – dostupan u Veleposlanstvu prilikom podnošenja zahtjeva;
 2. fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu, http://www.mup.hr/main.aspx?id=163502 );
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu – npr. hrvatsku putovnicu, domovnicu, rješenje o primitku u državljanstvo i slično;
 4. dokaz identiteta (identifikacijski dokument sa slikom) – npr. valjanu hrvatsku putovnicu ili ukoliko je istekla valjanu stranu putovnicu / valjanu osobnu iskaznicu ili druge isprave na temelju koje se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.
  U slučaju da osoba nema niti jedan od navedenih važećih dokumenata identiteta potrebno je priložiti Citizen Card (upute o načinu pribavljanja „Citizen Card“ dostupne su na  http://www.citizencard.com/);
 5. dokaz o reguliranom boravku u UK duljem od 3 mjeseca  (primjerice: britanska putovnica, viza, dozvola boravka, radna dozvola ili registracijska potvrda – žuta, plava, ljubičasta i slično).

 

VAŽNE NAPOMENE:

IZRADA PRVE HRVATSKE PUTOVNICE:

za maloljetnu djecu prilaže se:

 1. zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu i podnosi ga zakonski zastupnik/oba roditelja);
 2. fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 3. valjanu hrvatsku putovnicu roditelja/zakonskog zastupnika i dokaz o reguliranom boravku u UK - npr. britansku vizu/ dozvolu boravka/registracijsku potvrdu/ britansku putovnicu i slično);
 4. dokaz o državljanstvu – npr. domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo);
 5. izvod iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna).
  Strani izvadak iz matice rođenih  mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. UK izvadak iz matice rođenih/rodni list mora biti izdan od britanskog nadležnog tijela (Register Office) i nadovjeren pečatom Apostille kojeg izdaje Legalisation Office - dodatne informacije potražite na www.fco.gov.uk/legalisation) te preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik – popis dostupan u odjeljku Konzularni odjel.

odrasle osobe prilažu:

 1. zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu);
 2. fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 3. dokaz identiteta – npr. valjanu stranu putovnicu ili osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet osobe;
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu – npr. domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje/ zaključak Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi hrvatsko državljanstvo;
 5. izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Strani izvadak iz matice rođenih  mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. UK dokumenti moraju biti nadovjereni pečatom Apostille kojeg izdaje Legalisation Office - dodatne informacije potražite na www.fco.gov.uk/legalisation  te prevedeni na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik – popis dostupan u odjeljku Konzularni odjel;
 6. dokaz o reguliranom boravku u UK - npr. britansku vizu/ dozvolu boravka/ radnu dozvolu/ registracijsku potvrdu/ britansku putovnicu i slično.

AKO JE OSOBA SKLOPILA BRAK U INOZEMSTVU I/ILI PROMIJENILA PREZIME
Činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prije izrade nove putovnice provesti i u hrvatskim državnim maticama (nadležnom Matičnom uredu – uredu koji se određuje prema mjestu prijavljenog prebivališta odnosno adresi u Hrvatskoj www.uprava.hr ili putem Veleposlanstva RH – upute dostupne u odjeljku Sklapanje braka). U tom je slučaju zahtjevu za novu hrvatsku putovnicu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena prezimena (npr. hrvatski izvadak iz matice rođenih, hrvatski vjenčani list ili domovnicu).

PRISTOJBA NA ZAHTJEV ZA IZRADU HRVATSKE PUTOVNICE

 • za osobe do 21 godina - 58 GBP
 • za starije od 21 godina - 77 GBP

ROKOVI:
Postupak izrade nove putovnice prosječno traje tri tjedna (proces izrade prve putovnice traje oko 5 tjedana), a zakonski je određen rok od 30 dana ako su riješeni svi prethodni postupci.  
Prilikom preuzimanja nove putovnice stranka je dužna dostaviti staru putovnicu koju će ovlašteni službenik u Veleposlanstvu poništiti i vratiti. Stranka je dužna pri tom upozoriti na važeće vize i dozvole boravka koje ima u putovnici, a koje se ne poništavaju kako bi ostale valjane za daljnje korištenje.
Preporuka je Veleposlanstva podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice 2 mjeseca prije isteka stare.
Moguće je podnijeti zahtjev za izradu putovnice i ranije ako:

 • su se promijenili osobni podaci,
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • su sve stranice popunjene
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi
 • je osoba izgubila putovnicu ili joj je ukradena
 • osoba putuje u drugu državu koja zahtjeva druži rok valjanosti putne isprave od onog na postojećoj putovnici.


Nestanak putovnice
Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu, odnosno  policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Hrvatskoj. Hrvatskim državljanima u UK savjetujemo da gubitak/krađu putovnice prijave najbližoj policijskoj postaji (koje iako ne registriraju izgubljene dokumente, vode općenitu evidenciju zahtjeva građana) i potom osobno pristupe Veleposlanstvu i daju izjavu o svim okolnostima gubitka/krađe putovnice. Navedenu izjavu Veleposlanstvo dostavlja nadležnom tijelu u RH radi evidentiranja i poništenja dokumenta nakon čega je moguće podnijeti zahtjev za izradu nove putovnice.
Nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka putne isprave u UK, Veleposlanstvo će nestalu putnu ispravu rješenjem  proglasiti nevažećom
Rješenje o proglašenju putne isprave objaviti će se  u "Narodnim novinama" o trošku stranke.
Za zahtjev i rješenje o proglašenju putovnice nevažećom u UK naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 33 GBP.

PUTNI LIST

Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.
Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.
Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prvo prijavljuje njezinu krađu ili gubitak najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku fotografira se (dvije fotografije) i javlja najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku i davanja izjave o okolnostima gubitka/krađe dokumenta.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno nadležnom hrvatskom veleposlanstvu ili konzularnom uredu u inozemstvu.
Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista stavlja se na uvid osobna iskaznica ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe.

FOTOGRAFIJA:
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da  70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.
Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća stranci.
PRISTOJBA:
Za izdavanje putnog lista naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 33 GBP.

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih i upravnih postupaka.